• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Zasadna skarga prokuratora na uchwałę nr XXX/206/2005 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

W dniu 27 lutego 2018r. prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu uczestniczył w rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, gdzie rozpoznawana była skarga wniesiona przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy na uchwałę nr XXX/206/2005 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W złożonej w październiku 2017r. skardze prokurator zarzucił aktowi prawa miejscowego - tj. uchwale Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 grudnia 2005r. istotne naruszenie przepisów ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001r. r 72 poz. 474 ze zm.)  poprzez przyjęcie w niej definicji pojęć : „odbiorca”, „przedsiębiorstwo”, „wodomierz”, „wodomierz dodatkowy”, przez co doszło do modyfikacji definicji ustawowych, niedokładne oznaczenie osób, którym przysługuje prawo ubiegania się o zawarcie umowy na dostarczanie wody i ścieków, określenie warunków wygaśnięcia umowy, podczas, gdy ustawowo kwestie te pozostawione są do regulacji w drodze umowy stron oraz wskazał na niedopuszczalność warunkowania przyłączenia do sieci wodno - kanalizacyjnej od uprzedniego wyrażenia zgody na wybudowanie takiego przyłącza czy nałożenie na odbiorcę wybudowania urządzeń oraz na niedopuszczalność uzależniania ustalenia warunków przyłączenia od zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przyjęcia urządzeń wybudowanych przez odbiorcę.

Formułując powyższe zarzuty prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności kwestionowanej uchwały w części regulującej zakwestionowane watki, a to w części obejmującej przepisy: § 2 pkt 2,3,5,7, § 12 ust. 1, § 17 ust. 1,2 i § 28 ust. 1,2, § 32 ust. 2 - jako istotnie naruszających przepisy ustawy.

Wyrokiem z dnia 27 lutego 2018r. sygn. II SA/Wr 830/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu podzielił stanowisko prokuratora w całości i unieważnił zaskarżoną uchwałę w części objętej skargą.