• Grafika zdjęcie główne góra strony

Zarzuty dla kolejnych 27 osób w śledztwie dotyczącym kupowania przez Internet fałszywych faktur VAT

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo o sygn. RP II Ds. 12.2017 dotyczące dystrybuowania i nabywania za pośrednictwem Internetu nierzetelnych faktur VAT, oferowanych w ogłoszeniach typu „dam koszty”, w celu uzyskania stałego źródła dochodu w wyniku uchylenia się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych, to jest o przestępstwo z art. 270a § 2 k.k. i inne.

W okresie od 7 do 11 września 2020r. do jednostki prokuratury doprowadzono 27 osób, którym przedstawiono zarzuty, że w okresie od stycznia 2018r. do maja 2020r. wprowadzały do ksiąg tzw. „puste faktury” VAT w celu uchylenia od opodatkowania lub uzyskania nienależnych zwrotów należności podatkowych. Osobom tym ogłoszono postanowienia o przedstawieniu zarzutów popełnienia zbrodni podatkowej z art. 270a § 2 k.k. i inne oraz przestępstwa skarbowego z art. 56 § 1 k.k.s. i inne.

Wobec wymienionych podejrzanych zastosowano o charakterze wolnościowym środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 3.000 zł do 100.000 zł, dozoru Policji, a wobec jednego z podejrzanych Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia w dniu 11 września 2020r. zastosował, na wniosek prokuratora, tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Nadto w sprawie stosowane jest zabezpieczenie majątkowe na ponad 2,5 miliona złotych, natomiast Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno - Skarbowego dokonał blokad STIR.

W wyniku przestępstw i przestępstw skarbowych popełnionych przez wymienione osoby doszło do uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę 8.803.609,00 zł.

Dotychczas w toku śledztwa przedstawiono zarzuty kilkudziesięciu odbiorcom nierzetelnych faktur VAT, a 4 osoby usłyszały zarzuty wystawiania i sprzedaży nierzetelnych faktur. Objęte zarzutami w tej sprawie są obecnie 82 osoby. Łączna kwota uszczupleń należności podatkowych spowodowanych przez te osoby wynosi ok. 18 milionów złotych.

Czynności prowadzone były przy ściślej współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz pracownikami dolnośląskiej, łódzkiej, małopolskiej i zachodniopomorskiej KAS. Łącznie w czynnościach procesowych i operacyjnych brało udział ponad 100 pracowników i funkcjonariuszy wskazanych jednostek.

Zebrane dowody, m.in. z danych jednolitego pliku kontrolnego, danych bankowych, danych korespondencji elektronicznej oraz elektronicznych zapisów kont użytkowników giełd kryptowalutowych, a także danych telekomunikacyjnych doprowadziły do ujawnienia tożsamości około 1500 osób, które łączyły się z numerami telefonów osób, oferujących fikcyjne faktury w sieci, a następnie nabywały od tych osób takie faktury VAT, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, w celu uszczuplenia podatków. W związku z tym planowane są kolejne zatrzymania.

Zwrócić należy uwagę, że od 1 marca 2017r. używanie faktur VAT podrobionych lub takich, w których poświadczono nieprawdę, a które opiewają na kwotę należności ogółem przekraczającą 5 milionów złotych lub były wykorzystywane w sposób stanowiący stałe źródło dochodu stanowi zbrodnię stypizowaną w art. 270 a §2  lub 271a §1 k.k., zagrożoną karą pozbawienia wolności nie mniejszą od lat 3. Natomiast jeżeli wystawiono lub użyto faktur, których łączna wartość ogółem przekracza 10 milionów złotych  sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności (art. 277a §1 k.k.).

Tym samym skazanie za tego typu przestępstwa co do zasady nie może być ukształtowane poprzez warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. Jedynie wyjątkowo przy przyjęciu wypadku mniejszej wagi lub skorzystaniu przez podejrzanego z nadzwyczajnego złagodzenia kary możliwe jest orzeczenie kary pozbawienia wolności w wymiarze umożliwiającym jej warunkowe zawieszenie lub kary łagodniejszej.  Zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary jest możliwe tylko, gdy sprawca ujawni istotne okoliczności przestępstwa. Sąd na wniosek prokuratora może odstąpić od wymierzenia kary wobec sprawcy, który dodatkowo zwrócił korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo w istotnej części.

Na podobnych warunkach nie podlega karze sprawca w zakresie popełnionego przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Możliwe jest to jednak tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Ponadto nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie (art. 16 i 16a kodeksu karnego skarbowego).

Nadto możliwe jest uzgodnienie z prokuratorem warunków dobrowolnego poddania karze oraz dobrowolne poddanie odpowiedzialności karnej skarbowej.

Z wymienionych względów apelujemy do podatników, wobec których nie wykonano jeszcze czynności procesowych, o korygowanie deklaracji podatkowych w zakresie uwzględnienia w nich fikcyjnych faktur VAT, oraz zgłaszanie się do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w celu złożenia wyjaśnień -  co umożliwi złagodzenie odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej, w szczególności w tych wypadkach, w których przekazane informacje przyczynią się do ujawniania tożsamości i ujęcia osób, które parają się procederem dystrybucji nierzetelnych faktur VAT.