• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził nieważność części uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2017r. dotyczącej wysokości opłat za usuniecie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2018r.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu w lipcu  2018r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr XL VIII/1126/2017 z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r. poz. 5017).

Zdaniem skarżącego prokuratora przyjęte przez Radę Miejską Wrocławia stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów były zbyt wysokie, oscylujące w górnych granicach stawek maksymalnych, ustalonych przez Ministra Finansów i nie uwzględniały, wbrew przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1260), rzeczywistych kosztów powyższych usług na terenie powiatu, które kształtowały się na niższym poziomie.

Prokurator wskazał, że jakkolwiek przepis ustawy zakreślił maksymalną wysokość opłat za realizację powyższego zadania, to jednocześnie wyraźnie ograniczył swobodę rady powiatu poprzez sformułowanie kryteriów, którymi musi się ona kierować przy ustalaniu wysokości opłat, w tym wypadku - kryterium rzeczywistych kosztów realizacji zadania.

W odpowiedzi na skargę Rada Miejska Wrocławia wskazała, że przygotowany zostały projekt uchwały zmieniającej, której wejście w życie spowoduje bezprzedmiotowość skargi prokuratora.

W istocie, uchwałą nr LX/1426/18 z dnia  23 sierpnia 2018r.  Rada Miejska Wrocławia zmieniła uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVIII/1126/17 w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 4104). Niniejszą zmianą wprowadzono nowe opały z dniem 12.09.2018r.

Mimo podjęcia uchwały zmieniającej kwestionowane stawki, prokurator złożonej skargi nie cofnął, wskazując, że unieważnienie zaskarżonych przepisów rodzi skutki dalej idące - a mianowicie powoduje ich nieważność od daty wejścia w życie.Otwiera to drogę do dochodzenia roszczeń przez osoby, które wpłaciły zawyżone kwoty opłat.

Na rozprawie w dniu 08 listopada 2018r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, podzielił stanowisko prokuratora wyrażone w skardze i stwierdził nieważność § 1 - załącznika nr 1 zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XL VIII/1126/17 z dnia 23.11.2017r. (sygn. III SA/Wr 397/18).