• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Wniesiono kasację w sprawie seksualnego wykorzystywania trojki rodzeństwa - małoletnich poniżej lat 15

Sąd Okręgowy w Opolu, wyrokiem z dnia 23 października 2018r. uznał oskarżonych - I.S. i J.W. za winnych popełnienia zarzucanych im zbrodni wielokrotnych gwałtów kazirodczych dokonanych na osobach trójki małoletnich dzieci oraz  fizycznego i psychicznego znęcania się nad małoletnimi.

W toku postępowania ustalono, że oskarżeni wykorzystując przewagę wieku, rozwoju psychicznego i związanej z tym bezradności pokrzywdzonych oraz przełamując opór fizyczny wielokrotnie doprowadzili trójkę swoich małoletnich dzieci do obcowania płciowego. Nadto przez kilka lat znęcali się w sposób fizyczny i psychiczny nad dziećmi.

Za czyny te sąd wymierzył oskarżonym kary w łącznym wymiarze 8 lat pozbawienia wolności.

Prokurator dokonując oceny wyroku sądu I instancji uznał, iż kara wymierzona oskarżonym, mając na uwadze sposób ich działania, częstotliwość popełnionych czynów, niepowetowanych rozmiarów krzywdę wyrządzoną małoletnim, uprzednią karalność oskarżonych oraz negatywne opinie ich dotyczące, jest zbyt łagodna i nieadekwatna do stopnia zawinienia i bardzo wysokiej szkodliwości społecznej, a nadto nie spełnia swojej roli w zakresie prewencji ogólnej.

W złożonej apelacji zarzucił m.in. rażącą niewspółmierności kary orzeczonej wobec oskarżonych i wniósł o wymierzenie im kary łącznej w wysokości 15 lat.

Środki odwoławcze w tej sprawie złożyli także: pełnomocnik kuratora procesowego małoletnich, żądając wymierzenia oskarżonym kary 15 lat pozbawienia wolności, a także obrońcy oskarżonych, domagając się co do zasady - ich uniewinnienia.

W wyniku rozpoznania apelacji, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, wyrokiem z dnia 19 marca 2019r. sygn. II AKa 12/19 zamienił zaskarżone orzeczenie Sądu Okręgowego w Opolu, m. in. zmieniając orzeczenie co do kary łącznej wobec oskarżonych, wymierzając ją obojgu w wymiarze 10 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Regionalny we Wrocławiu powyższy wyrok uznał za niesłuszny i skierował do Prokuratora Generalnego wniosek o wywiedzenie kasacji na niekorzyść I.S. i J.W., wskazując, że orzeczenie Sądu Apelacyjnego jest wadliwe m. in. w zakresie orzeczenia o karze.

Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny podzielił stanowisko przedstawione przez Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu.                                            

Działając z jego upoważnienia, kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2019r. roku, w sprawie II AKa 12/19 do Sądu Najwyższego złożył prokurator Robert Hernand - Zastępca Prokuratora Generalnego, przede wszystkim podnosząc zazrut rażącej niewspółmierności kary wymierzonej oskarżonym za przypisane im zbrodnie z art. 197 § 3 pkt 2 i 3 k.k., w sytuacji gdy prawidłowo ustalone przez sąd okoliczności sprawy, w tym bardzo wysoki stopień winy oskarżonych oraz szkodliwości społecznej przypisanych im zbrodni, wskazuje, że nie spełnia ona wymogów prewencji indywidulanej, jak też przeczy względom społecznego oddziaływania kary.

Prokurator Generalny zażądał uchylenia zaskarżonego orzeczenia z dnia 13 marca 2019r. sygn. II AKa 12/19 w zaskarżonej części i przekazania w tym zakresie sprawy Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.