• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Sprzeciw prokuratora od decyzji reprywatyzacyjnej dot. nieruchomości warszawskiej przy ul. Karowej 14/16

          Prokurator w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu zaskarżył sprzeciwem skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie decyzję Prezydenta m. st. Warszawy z 29 czerwca 2009r., ustanawiającą na 99 lat prawo użytkowania wieczystego do gruntu o łącznej powierzchni 1124 m2, położonego w Warszawie przy ul. Karowej 14/16 na rzecz nabywców roszczeń.

           Wniósł o stwierdzenie nieważności w/w decyzji, wskazując, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa.

           W złożonym środku prawnym wskazał, że organ dekretowy wydał zaskarżoną decyzję, pomimo wiedzy, iż na podstawie układu indemnizacyjnego z dnia 15 października 1971r. zawartego pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Kanady, dawni wspólnicy przedwojennej spółki „Towarzystwo Handlowo - Przemysłowe Horacy Heller SA”, do której należała nieruchomość, pozostają na liście beneficjentów. Oznaczało to, że osoby te, będąc obywatelami kanadyjskimi uzyskały odszkodowanie za mienie znacjonalizowane w Polsce. Organ dekretowy posiadał także informacje, że Ministerstwo Finansów czyni starania o uzyskanie stosownych dokumentów w celu podjęcia działań w trybie ustawy z dnia 9 kwietnia 1968r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa z oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych  (Dz. U. nr 12 poz. 65).

           Wyjaśnienie kwestii wypłaty odszkodowania na mocy układu indemnizacyjnego z Rządem Kanady miało w postępowaniu reprywatyzacyjnym dot. nieruchomości ul. Karowa 14/16 kluczowe znacznie dla ustalenia prawidłowego stanu faktycznego i prawnego.

           W niniejszej sprawie wspólnicy przedwojennej spółki - dawnego właściciela nieruchomości zostali finansowo zaspokojeni, co powodowało, że grunt nieruchomość przeszedł na rzecz Skarbu Państwa, wobec tego roszczenia do niego nie mogły być  skutecznie zbyte przez reaktywowane na potrzeby postępowania reprywatyzacyjnego  „Towarzystwo Handlowo - Przemysłowe Horacy Heller SA” i stanowić przedmiotu dalszego obrotu, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie.

            Wskazując na konsekwencje wynikające z treści art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., prokurator domaga się stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta m. st. Warszawy z 2009r.