• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację prokuratora na niekorzyść osoby skazanej za czyn o charakterze seksualnym, w przedmiocie jej warunkowego przedterminowego zwolnienia

Prokurator Regionalny we Wrocławiu wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o skierowanie kasacji od postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie o sygnaturze II AKzw 1664/18, zmieniającego postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu o odmowie udzielenia J.J. - skazanemu  za czyn z art. 197 § 1 k.k. i art. 200 § 1 k.k. polegający na doprowadzeniu 6 - letniej pokrzywdzonej do obcowania płciowego, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, orzeczonej wobec niego w wymiarze 6  lat.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w dniu 18 lipca 2018r. odmówił skazanemu udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, zaś na powyższe rozstrzygniecie zażalenie złożył obrońca skazanego.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 10 grudnia 2018r. uwzględnił je i zmienił orzeczenie Sądu okręgowego, warunkowo zwalniając skazanego J.J. i oddając go w okresie próby pod dozór kuratora.

Prokurator uznał wymienione orzeczenie Sądu Apelacyjnego za wadliwe. Wskazał na brak poddania analizie i ocenie całego materiału dowodowego pod kątem istnienia w stosunku do skazanego przesłanki do warunkowego przedterminowego zwolnienia w postaci pozytywnej prognozy kryminologiczno – społecznej. Nadto podniósł, że sąd odwoławczy nie wskazał w uzasadnieniu własnego stanowiska, jakie ustalenia doprowadziły do przekonania o konieczności wydania postanowienia  o warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego z odbycia reszty kary, której koniec upływał w styczniu 2021r.

Stanowisko Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu podzielił Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny. Działając z jego upoważnienia, kasację od postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018 roku, w sprawie o sygnaturze II AKzw 1664/18 do Sądu Najwyższego złożył prokurator Robert Hernand - Zastępca Prokuratora Generalnego, podnosząc, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydając zaskarżone postanowienie nie dokonał analizy wszystkich przesłanek z art. 77 § 1 k.k. i nie poddał w tym zakresie prawidłowej ocenie całego zgromadzonego materiału dowodowego, żądając uchylenia postanowienia i przekazania sprawy Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.

W dniu 27 listopada 2019r. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację, uchylił postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018r. i przekazał sprawę w/w sądowi  do ponownego rozpoznania.