• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała kolejne dwa akty oskarżenia dotyczące warszawskiej reprywatyzacji.

 

W grudniu 2018r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa akt oskarżenia przeciwko Michałowi Sz. oraz akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi S. do  Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.

Oba akty oskarżenia wniesiono w sprawach dotyczących tzw. reprywatyzacji warszawskiej.

Michał Sz. oskarżony został o to, że w okresie od 28 stycznia 2008r. do 4 lutego 2008r. w Warszawie, będąc rzeczoznawcą majątkowym oraz biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw, działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej, sporządził opinię dotyczącą wartości rynkowej roszczeń o ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości warszawskiej ul. Królewskiej 41, w której poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne w ten sposób, że ustalając średnią wartość udziału wartości roszczenia o ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości warszawskiej przy ul. Królewskiej 41 oparł się w tym zakresie na fikcyjnych danych dotyczących rzekomych transakcji sprzedaży roszczeń do nieruchomości warszawskich przy ul. Kredytowej 9, ul. Młynarskiej 7 i ul. Kieleckiej 37, by następnie takiej treści operat został użyty w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia o sygn. VIC 1087/07 w przedmiocie ustalenia, iż spadkobiercom byłych współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Królewskiej 41, przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa wieczystej dzierżawy tego gruntu.

Wojciecha S. Prokuratura oskarżyła o to, że w okresie od 1 kwietnia 2008r. do 24 kwietnia 2008r. w Warszawie, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, będąc współpracownikiem Kancelarii Prawnej Mazurek i Partnerzy Prawnicza Spółka Komandytowa z/s w Warszawie, udzielił korzyści majątkowych funkcjonariuszowi publicznemu, pełniącemu funkcję podinspektora w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy i uprawnionemu do prowadzenia postępowań w sprawach rozpatrywania wniosków dawnych właścicieli lub ich następców prawnych w stosunku do nieruchomości stanowiących obecnie własność m.st. Warszawy, złożonych w trybie dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. nr 50, poz. 279 z późn. zm.) oraz sporządzania projektów decyzji i postanowień w trybie ww. dekretu, wręczając ww. urzędnikowi alkohol marki „STOCK 84”, a następnie kopertę z zawartością pieniędzy w kwocie 1.000 zł, w zamian za informacji dotyczące postępowania reprywatyzacyjnego nieruchomości przy ul. Żabiej 7/Przechodniej 8 (obecnie Marszałkowska 115).