• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Prokuratorzy zbadali legalność uchwał rad samorządów dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej

               Prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu oraz prokuratorzy powszechnych jednostek prokuratur działających w jej obrębie, realizowali zadania wynikające z art. 2 i 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze ( Dz. U. z 2017r. poz. 1767), polegające na badaniu legalności uchwał jednostek samorządu terytorialnego podejmowanych w przedmiocie warunków przyłączania do sieci wodociągowych, kanalizacji ogólnej i sanitarnej.

               W jego wyniku prokuratorzy zakwestionowali łącznie 78 takich uchwał, z czego  11 zakwestionował prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu a 67 - prokuratorzy jednostek podległych.

              Głównym dostrzeżonym uchybieniem było wprowadzenie przez gminy opłat za sam fakt przyłączenia do sieci wodnokanalizacyjnej, gdy tymczasem ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2018r. poz. 650) nie upoważniła rad samorządu do wprowadzania tego rodzaju opłat.

              Konsekwencją było podjęcie przez prokuratorów stosownych środków prawnych zmierzających do usunięcia wadliwych uchwał z obiegu prawnego.

              W związku z powyższym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu trafiło 14 skarg na tego rodzaju akty prawa miejscowego, a 4 kolejne skargi pozostają w przygotowaniu. 11 skarg Sąd administracyjny uwzględnił, a 3 oczekują na wyznaczenie terminu rozprawy.

              W 64 przypadkach prokuratorzy wystąpili do rad samorządu o uchylenie lub zmianę wadliwych uchwał, z czego 36 z takich wniosków zostało uwzględnionych, 7 wniosków nie uwzględniono, zaś 21 oczekuje na rozpoznanie. Wśród wniosków nieuwzględnionych 3 zakwalifikowano do dalszego zaskarżenia i wniesiono 3 skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, z czego jedna z nich już została uwzględniona.