• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Prokurator Generalny uwzględnił wniosek Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu o wywiedzenie kasacji do Sądu Najwyższego

   Wyrokiem z dnia 1 czerwca 2018r. Sąd Okręgowy w Legnicy  uznał Dariusza T., Ryszarda B. Jerzego H. i Wojciecha M. za winnych m. in . działania w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności i pozbawienia w tym celu wolności pokrzywdzonego, a następnie jego pobicia,  za co Sąd wymierzył im kary dla Wojciecha M. – 2 lata pozbawieni wolności, zaś dla pozostałych kary łączne: 2 lata i 6 miesięcy dla Dariusza T., 2 lata i 3 miesiące dla Ryszarda B oraz 2 lata pozbawienia wolności dla Jerzego H.

        Apelację od powyższego wyroku złożył prokurator oraz obrońcy oskarżonych. Zarzucił wyrokowi obrazę prawa materialnego poprzez niezastosowanie właściwej kwalifikacji, a to art. 189 § 3 k.k. oraz rażącą niewspółmierność kar zarówno jednostkowych jak i wymierzonych kar łącznych, domagając się dla Dariusza T., Ryszarda B. i Jerzego H. kary łącznej 8 lat pozbawienia wolności, a dla Wojciecha M. kary 5 lat pozbawienia wolności.

           Po rozpoznaniu środka odwoławczego Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 25 października 2018r. sygn. II AKa 271/18 zmienił orzeczenie Sądu I instancji odnośnie kwalifikacji oraz kar, orzekając wobec oskarżonych kary pozbawienia wolności w następującej wysokości : wobec Dariusza T. kary łącznej 4 lat, wobec Ryszarda B. kary łącznej 4 lat, wobec Jerzego H. kary łącznej 3 lat i 10 miesięcy, zaś wobec Wojciecha M. kary 3 lat pozbawienia wolności.

        Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się Prokurator Regionalny we Wrocławiu i wystąpił do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego o wywiedzenie kasacji na niekorzyść oskarżonych. W skierowanym wniosku wskazał, że orzeczenie w stosunku do oskarżonych co do wysokości kar wymierzonych wymienionym jest niesłuszne. Wymierzone kary są bowiem rażąco łagodne, niewspółmierne do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynów, niedostatecznie uwzględniające okoliczności obciążające oskarżonych i nie spełnią celów stawianych im w ramach prewencji ogólnej i szczególnej.

     Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny podzielił stanowisko przedstawione przez Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu.                                                Działając z jego upoważnienia, kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 października 2018 sygn. II AKa 271/18 do Sądu Najwyższego złożył prokurator Robert Hernand - Zastępca Prokuratora Generalnego. Wskazał, że kary wymierzone oskarżonym są rażąco niskie w kontekście stopnia zawinienia, społecznej szkodliwości czynów, nagannej motywacji, brutalnego sposobu działania oraz poważnych skutków godzących w różne dobra chronione prawem, w tym życie i zdrowie oraz nie spełniają wymogów prewencji indywidualnej oraz ogólnej i nie czynią zadość potrzebom w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, żądając uchylenia wyroku w części dotyczącej orzeczenia o karze i przekazania w tym zakresie sprawy Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.