• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Kolejne zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym kupowania przez Internet fikcyjnych faktur

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo o sygn. RP II Ds. 12.2017 dotyczące nabywania za pośrednictwem Internetu nierzetelnych faktur VAT w celu uchylenia się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych.

Ustalenia wskazują, że w ten sposób doprowadzono do uszczuplenia podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 23 miliony złotych. W następstwie czynności procesowych oraz działań o charakterze operacyjnym ustalono tożsamość blisko 1000 osób, które nabywały przez Internet faktury VAT nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, w celu uszczuplenia podatków.

Pod koniec maja 2020r. zarzuty w postępowaniu przygotowawczym RP II Ds. 12.2017 przedstawiono kolejnej osobie.

Prokurator zarzucił podejrzanemu działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko dokumentom i obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw skarbowych polegających na podrabianiu faktur VAT w celu użycia ich przez ustalone i nieustalone osoby jako autentyczne w zamiarze uchylenia się od opodatkowania podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług lub uzyskania nienależnych zwrotów tych należności publicznoprawnych wielkiej wartości. Wymienionemu zarzucono także „pranie brudnych pieniędzy” tj. podjęcie czynności zmierzających do udaremnienia i znacznego utrudniania stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków finansowych o wartości ponad 800 tys. zł.

Wobec podejrzanego, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia, na wniosek prokuratora, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

W dniu 3 czerwca 2020r. funkcjonariusze CBA dokonali zatrzymania dwóch osób, którym prokurator przedstawił zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko dokumentom i obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw skarbowych polegających na podrabianiu faktur VAT w celu użycia ich przez ustalone i nieustalone osoby jako autentyczne w zamiarze uchylenia się od opodatkowania podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług lub uzyskania nienależnych zwrotów tych należności publicznoprawnych wielkiej wartości.

Nadto jedna z podejrzanych usłyszała zarzut „prania brudnych pieniędzy” - podejmowania czynności zmierzających do udaremnienia i znacznego utrudniania stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków finansowych o wartości prawie 260 tys. zł.

Drugiej prokurator przedstawił zarzut poświadczania nieprawdy w wystawianych przez nią fakturach VAT - co do faktu zaistnienia zdarzenia gospodarczego i spełnienia świadczenia w nich wskazanego, w zamiarze użycia ich jako autentycznych i uchylania się od opodatkowania i wyłudzenia należności publicznoprawnych, czym podejrzana spowodowała zwrot lub zaliczenie powstałych zwrotów na poczet zaległości lub przyszłych należności podatkowych wielkiej wartości, nie mniejszej niż 1,3 miliona zł oraz „prania brudnych pieniędzy” - tj. podejmowania czynności zmierzających do udaremnienia i znacznego utrudniania stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków finansowych o wartości prawie 11 milionów złotych.

Wobec jednej z podejrzanych prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia wniosek o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania  na okres trzech miesięcy, który został uwzględniony. W stosunku do drugiej zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym tj. dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z odmową wydania paszportu.

W śledztwie RP II Ds. 12.2017 dotychczas przedawniono zarzuty 37 podejrzanym, w tym osobom, które po nabyciu nierzetelnych faktur VAT przez interent ujmowały je w księgach i deklaracjach podatkowych, w następstwie czego uchylały sie od opodatkowania lub uzyskiwały nienależny zwrot podatku naliczonego.

Zaznaczyć trzeba, iż od 1 marca 2017r. używanie faktur VAT podrobionych lub takich, w których poświadczono nieprawdę, a które opiewają na kwotę należności ogółem przekraczającą 5 milionów złotych lub były wykorzystywane w sposób stanowiący stałe źródło dochodu stanowi zbrodnię stypizowaną w art. 270 a §2  lub 271a §1 kodeksu karnego zagrożoną karą pozbawienia wolności nie mniejszą od lat 3. Natomiast jeżeli wystawiono lub użyto faktur, których łączna wartość ogółem przekracza 10 milionów złotych  sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności (art. 277a §1 k.k.).