• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Kasacja prokuratora uwzględniona przez Sąd Najwyższy

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 16 marca 2017r. skazał Martę S. za dokonanie zabójstwa swojego nowonarodzonego dziecka, tj. czyn z art. 148 § 1 k.k. na karę 15 lat pozbawieni wolności.

Wyrok ten, w części dotyczącej orzeczenia o karze, został zaskarżony przez obrońcę oskarżonej.

Rozpoznając wniesioną w tym zakresie apelację, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu i wyrokiem z dnia 9 sierpnia 2017r. II AKa 196/17 obniżył oskarżonej karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Regionalny we Wrocławiu uznał, że kara w takim wymiarze, mając na uwadze nagromadzenie okoliczności obnażających – działanie z premedytacją, konsekwentne i bezwzględne, nakierowane na pozbawienie życia nowonarodzonego dziecka oraz podejmowanie zachowań w celu uniemożliwienia ujawnienia zwłok wskazują, iż wymierzona oskarżonej kara 10 lat pozbawienia wolności nie jest adekwatna do stopnia zawinienia i wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o wywiedzenie kasacji w trybie art. 521 k.p.k. na niekorzyść Marty S.

Stanowisko Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu podzielił Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny. Działając z jego upoważnienia, kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2017 roku, w sprawie o sygnaturze II AKa 196/17 do Sądu Najwyższego złożył prokurator Robert Hernand - Zastępca Prokuratora Generalnego, podnosząc, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydając zaskarżone orzeczenie w sposób nieuzasadniony przyjął, że okoliczności łagodzące w postaci uprzedniej niekaralności oraz wieku oskarżonej, wychowywania w dysfunkcyjnej rodzinie oraz braku wykształcenia mają tak istotną rangę, iż winny skutkować obniżeniem wymierzonej kary do 10 lat pozbawienia wolności, podczas gdy prawidłowa i wszechstronna ocena wszystkich dyrektyw wymiaru kary, z właściwym uwzględnieniem motywacji oskarżonej, przemyślanego sposobu jej działania oraz zachowania po popełnieniu przestępstwa wskazuje, że wymierzona kara w wymiarze zbliżonym do dolnego ustawowego progu zagrożenia jawi się jako rażąco łagodna.

W dniu 10 grudnia 2019r. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację, uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia  2017r. i przekazał sprawę w/w sądowi  do ponownego rozpoznania.