• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane w związku z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzaniem nieruchomości dużych wartości

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu w lipcu 2018r. przejęła do prowadzenia z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu śledztwo ( obecna sygn. RP II Ds. 9.2018.S), dotyczące m. in działania zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było m. in. wyłudzanie  nieruchomości, działającej we Wrocławiu i innych miejscach na terenie kraju.

W jego toku w grudniu 2018r. prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu przedstawił zarzuty siedmiu osobom, w tym: Mariuszowi M., Lucynie M., Joannie K., Annie M., Fabianowi I., Ryszardowi D. i Mariuszowi J.

Wymienionym zarzucono działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych oraz wyłudzanie nieruchomości i ruchomości pod pozorem zawarcia umowy pożyczki.

Mechanizm działania grupy polegał na werbowaniu jej uczestników, głównie osób, które nabywały jedynie formalnie dla siebie nieruchomości, wprowadzanie osób fizycznych w błąd, co do rzeczywistych warunków zawieranych między nimi a podmiotami gospodarczymi, którymi w rzeczywistości zarządzał Mariusz M., oraz innymi osobami, które działały na jego polecenie, umów pożyczki oraz przedmiotu ich zabezpieczenia, a także wykorzystaniu braku zdolności tych osób do należytego rozpoznania znaczenia i skutków przedsiębranego działania, przedstawianiu nierzetelnych i podstępnie wprowadzających w błąd ofert dotyczących udzielania pożyczek pod zastaw nieruchomości lub ruchomości dużych wartości, przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do podpisania aktu notarialnego, a następnie skierowaniu pokrzywdzonych do współpracującej z nim Kancelarii Notarialnej, gdzie następowało zawarcie przed ściśle określonym notariuszem umów pożyczek, a następnie podjęciu działań w celu uniknięcia zwrotu należnej wierzytelności poprzez zmienianie nazw i siedzib firm, dokonywanie stosownych wpisów w księdze wieczystej przewłaszczonej nieruchomości, celem nabycia prawa własności po znacznie zaniżonej wartości nieruchomości i ruchomości dużej wartości będących w posiadaniu pokrzywdzonych. 

Podejrzanym zarzucono wyłudzenie nieruchomości i ruchomości o łącznej wartości 2 770 000,00zł.

Dnia 18 grudnia 2018r. prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia o zastosowanie wobec czwórki podejrzanych : tj. Mariusza M., Lucyny M., Joanny K. i Mariusza J. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2018r.  Sąd uwzględnił wniosek prokuratora. Zastosował wobec Mariusza M., Lucyny M., Joanny K. i Mariusza J. izolacyjny środek zapobiegawczy na czas trzech miesięcy.

Wobec pozostałych tj. Ryszarda D. i Fabiana I. i Anny M. prokurator zastosował środki o charakterze wolnościowym : poręczenie majątkowe oraz dozór policyjny.