• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Aktualności

15 lip
2019

Przewidziany w ustawie z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym stanowi oddzielny od Krajowego Rejestru Karnego Rejestr, uwidoczniający szereg danych osobowych prawomocnie skazanych sprawców przestępstw na tle seksualnych, wymienionych w art. 2 ustawy.  Rejestr składa się z dwóch oddzielnych baz danych, zwanych: „Rejestrem z dostępem ograniczonym” i „Rejestrem publicznym”.                                                                                                                                                              

W ramach Rejestru z dostępem ograniczonym dane dostępne są jedynie podmiotom wymienionym w art. 12 powołanej ustawy w związku z prowadzonymi postępowaniami oraz w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie, szczególnie w celu ochrony małoletnich. Informacje te nie są dostępne powszechnie, a jedynie dla podmiotów wymienionych w art. 12 ustawy.

Przepisy przejściowe i końcowe ustawy z 13 maja 2016 roku  o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w art. 29 ust. 1 przewidują, że w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1)   w Rejestrze z dostępem ograniczonym zamieszcza się dane o osobach prawomocnie skazanych za popełnienie przestępstw, przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa oraz wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w prawomocnym orzeczeniu, które zapadło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, powołano:

a)  art. 197 par. 3 pkt 2 lub par. 4 Kodeksu karnego,

b)  art. 197 par. 1 Kodeksu karnego i pokrzywdzonym był małoletni,

c)  art. 168 par. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny i pokrzywdzonym był małoletni,

d)  art. 168 par. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny, jeśli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem,

e)  art. 204 par. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny i pokrzywdzonym był małoletni;

2)   w Rejestrze publicznym zamieszcza się dane o osobach, o których mowa w pkt 1 lit. a i d.

Natomiast przepis art. 30 ustawy przewiduje, że w sprawach o czyn, o którym mowa w art. 2, jeżeli czyn ten został popełniony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Jeżeli prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie zapadło po dniu wejścia w życie ustawy, a w przyjętej kwalifikacji prawnej powołano przepis wskazany w art. 29 ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 29. Artykuł 30 ustawy przewiduje, że termin, o którym mowa w art. 29 ust. 2 i 4, biegnie w takich wypadkach od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.                                                                                                                                                                           

28 cze
2017